Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της ειδίκευσης «Διδασκαλία και Μάθηση» (“Teaching and Learning”) είναι να καταστήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ικανούς να:

  • εντοπίζουν προβλήματα και διαταραχές στην επικοινωνία μεταξύ των ατόμων και κυρίως ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του, • περιγράφουν τους βασικούς τομείς από τους οποίους απαρτίζεται το κλίμα της σχολικής τάξης,
  • αναφέρουν την επίδραση του κλίματος της σχολικής τάξης στη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών,
  • εκτιμούν τη σπουδαιότητα των θετικών δασκαλομαθητικών και διαμαθητικών σχέσεων στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μαθησιακού κλίματος,
  • συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των λειτουργιών του σχολείου και του ρόλου των εκπαιδευτικών,
  • απαριθμούν τις βασικές πηγές σκοπών και στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος,
  • αναλύουν τις βασικές μορφές του αναλυτικού προγράμματος με βάση τα αποτελέσματα μάθησης που επιτρέπουν,
  • οριοθετούν εννοιολογικά και να διακρίνουν τις έννοιες «μορφές, μέθοδοι, τεχνικές, στρατηγικές και μοντέλα διδασκαλίας»,
  • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας.