Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στην ειδίκευση του ΠΜΣ «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» (“Reading Education, Reading Promotion and Educational Material Development”), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • συνδυάζουν με μεθοδικό τρόπο την πράξη της ανάγνωσης με την αισθητική τέρψη, ώστε να προάγουν τη φιλαναγνωσία των μαθητών, αλλά και του ίδιου του εαυτού τους,
  • μυηθούν συστηματικότερα στη λογοτεχνία (λαϊκή και επώνυμη) και να την αγαπήσουν, καθώς και να αναπτύξουν συνήθειες ανάγνωσης, που θα συνεχίσουν να έχουν ως ενήλικοι, στα πλαίσια μιας διά βίου παιδείας και εκπαίδευσης,
  • προβαίνουν στη διαπίστωση και την κατανόηση των αναγνωστικών στάσεων, των αναγνωστικών ενδιαφερόντων, των αναγνωστικών προτιμήσεων και των αναγνωστικών συνηθειών των μαθητών/-τριών, αλλά και του ίδιου του εαυτού τους,
  • διαμορφώνουν σύγχρονο κατανοητό και ελκυστικό αναγνωστικό – εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές/- τριες, σύμφωνα με παιδαγωγικές προδιαγραφές, που θα ευνοεί την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία,
  • γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους, εντάσσοντας την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων από τους μαθητές/-τριες στο σχολείο, με εποικοδομητικό τρόπο,
  • καλλιεργούν και να προωθούν, μέσω της λογοτεχνικής ανάγνωσης, κοινωνικές στάσεις όπως η κατανόηση του διαφορετικού – άλλου, η συνύπαρξη και η επικοινωνία μεταξύ των νέων ανθρώπων, η ισότητα και η συνεργασία, η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών και εμποδίων κ.λπ.,
  • γνωρίσουν και να αξιοποιούν διδακτικά την λογοτεχνική και εν γένει πολιτιστική κληρονομιά, μέσω ενός μεθοδικού προγράμματος φιλαναγνωσίας,
  • ενισχύουν γενικότερα το έργο της αγωγής των μαθητών/-τριών τους με την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά και να γίνουν οι ίδιοι φιλαναγνώστες.