Οι ημερομηνίες εγγραφής των επιτυχόντων είναι από 13/10/2023 έως 20/10/2023.

Προσοχή: Στον ακόλουθο σύνδεσμο (για την ειδίκευση “Διδασκαλία και Μάθηση” πατήστε εδώ, για την ειδίκευση “Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό” πατήστε εδώ) υπάρχει η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί ή δια ζώσης καθημερινά 10:00 – 13:30 στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε., Μαρασλή 4, ή να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secrpms@primedu.uoa.gr

Στη συνέχεια θα αποσταλεί ο αριθμός μητρώου και ο κωδικός πληρωμής (RF) προκειμένου οι επιτυχόντες/ούσες να καταθέσουν τα τέλη φοίτησης του Α ́ εξαμήνου τα οποία ανέρχονται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €), σύμφωνα με το ΦΕΚ κανονισμού του ΠΜΣ.

Το αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: secrpms@primedu.uoa.gr ώστε να επικυρωθεί και να οριστικοποιηθεί η εγγραφή.

Επίσης, θα αποσταλούν οδηγίες σε κάθε εγγεγραμμένο/η επιτυχόντα/ούσα για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας και πανεπιστημιακού email.

Απαλλαγή τελών φοίτησης

Οι δικαιούμενοι απαλλαγής τελών φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ τ. Α ́141/21.7.2022) και της Υπουργικής Απόφασης 104375/Ζ1/29-8-2022 (ΦΕΚ τ. B’ 4659/05.09.2022) καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secrpms@primedu.uoa.gr από 13/10/2023 έως 20/10/2023, μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημά τους θα καταβάλουν τα τέλη φοίτησης.